Všeobecné obchodní podmínky

Vítejte na Jiffygame („Stránka“). Následující smluvní podmínky jsou právní dohodou („Dohodou“) mezi Vámi („Vy“ nebo „Váš“) a Mobistar FZE („My“ nebo „Společnost“). Jiffygame poskytuje množství rozmanitého obsahu, například obrázků, tapet, her a dalších zábavných věcí („Materiály“). Cena předplatného je 99,00 Kč týdně na vašem podporovaném mobilním zařízení s přístupem přes Webovou aplikaci („Služby“). Služby a veškerý příslušný obsah nebo jeho části mohou být důvěrné či chráněné autorskými právy. Vaše využívání služeb a příslušného obsahu se řídí těmito Smluvními podmínkami a veškerými rozhodnými právními předpisy, včetně například zákonů o duševním vlastnictví. Vaše využívání služeb a jejich mobilního obsahu je licencováno. Pro přístup ke Stránce musíte mít aspoň 18 let nebo mít svolení plátce účtu. Jiffygame může tyto Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit a není povinna vás o tom informovat. Přístupem ke Stránce nebo Obsahu poskytnutému na Stránce nebo přes ni a jejich používáním souhlasíte s tím, že budete dodržovat a budete vázáni následujícími smluvními podmínkami, které se týkají vašeho přístupu k a vašeho používání Stránky a Obsahu poskytnutého na Stránce nebo přes ni („Smluvní podmínky“), a našimi Zásadami ochrany osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Před pokračováním si prosím pozorně přečtěte tyto Smluvní podmínky.

1. Předplatné/Zrušení předplatného

Služby si můžete předplatit zadáním svého telefonního čísla na Stránce (http://jiffygame.site). Když se přihlásíte k předplatnému, bude vám účtována částka 99,00 Kč/ týden. Navíc může být účtován poplatek operátora. Nelze uplatnit volné SMS zprávy. Předplatitelé také potvrzují, že do budoucna souhlasí s přijímáním bezplatných SMS upozornění a marketingových zpráv v souvislosti s našimi nabídkami a službami nebo tímtéž od našich přidružených společností. Peníze vám budou strženy přímo z vašeho předplaceného účtu mobilního telefonu nebo na základě měsíčního účtování, dokud předplatné nezrušíte. K předplacení této služby musíte mít aspoň 18 let a mít souhlas plátce účtů. Jste zodpovědní za veškeré služby použité přes daný mobilní účet. Předplacením služby stvrzujete, že chápete, že je vaší zodpovědností zajistit, aby bylo vaše mobilní zařízení kompatibilní s použitím této služby a aby byl mobilní telefon správně nakonfigurován. Nebudeme vám vracet peníze za předplatné ani žádné další poplatky, pokud se ukáže, že požadovaný mobilní obsah není kompatibilní s vaším přístrojem. Předplatné můžete kdykoli zrušit posláním SMS zprávy s textem STOP JG na telefonní číslo 90340. Tato Služba je dostupná pouze v České republice.

2. Kontaktní údaje

Pokud budete mít jakékoli dotazy o Službě nebo o předplatném, můžete nám napsat e-mail na adresu: info-cz@mobileinfo.biz nebo nás kontaktovat na telefonním čísle podpory: 0844444484.

3. Internet

Využíváním Služby zbavujete nás, naše dceřiné společnosti a partnery jakékoli zodpovědnosti v souvislosti s vaší účastí ve Službě. Zříkáte se tedy jakýchkoli nároků proti Mobistar FZE a jejích dceřiných společností, divizí, partnerů, agentů, zástupců a poskytovatelů licencí, které by mohly vzejít z vašeho používání služby a informací v ní dostupných, pokud tato služba nefunguje kvůli napadení počítačovým virem, chybám, neautorizovaným zákrokům, podvodům, technickým chybám, falšování nebo jakýmkoli jiným příčinám mimo možnou kontrolu poskytovatelů služby, které naruší nebo ovlivní správu, spravedlnost, zabezpečení nebo správné fungování této Služby. Provozovatelé Služby si vyhrazují právo podle vlastního uvážení zablokovat jakoukoli osobu, která falšuje vstupní proces, nebo jí ukončit, změnit či zrušit uvedené Služby. Poskytovatelé služby nenesou žádnou zodpovědnost za chyby, nedostatky, přerušení, smazání, kazy, zpoždění ve fungování přenosu, chyby komunikačních linek, krádeže, ničení nebo nepovolení přístupu k příspěvkům nebo jejich změnu. Poskytovatel služby není zodpovědný za žádný problém či technickou nefunkčnost telefonní sítě nebo linky, online počítačových systémů, serverů nebo poskytovatelů, počítačové vybavení, software, nedoručení e-mailu nebo příspěvku Poskytovateli služby kvůli technickým problémům, lidským chybám nebo pomalému přenosu na internetu nebo jakékoli webové stránce, nebo kvůli jakékoli kombinaci výše uvedeného, a to ani za zranění nebo škodu účastníka nebo počítače jiné osoby v souvislosti nebo v důsledku používání této Služby nebo stahování jakýchkoli materiálů v této Službě. Sponzoři nejsou zodpovědní za nekompatibilitu hardwaru, softwaru nebo prohlížeče návštěvníka s hardwarem, softwarem nebo prohlížečem sponzora. Poznámka: Jakýkoli pokus úmyslně poškodit Stránku nebo narušit legitimní fungování služby je porušením trestního a občanského práva. Pokud dojde k takovému pokusu, sponzor si vyhrazuje právo k vyžádání náhrady škody nebo jiné nápravě od jakékoli osoby zodpovědné za takový pokus, a to do nejvyšší míry povolené zákonem. Přijímáte veškerou zodpovědnost za, a tím nás odškodňujete a zbavujete zodpovědnosti za jakékoli podniknuté kroky jakýmkoli uživatelem, který získá povolení k používání vašeho účtu, a to včetně například zveřejnění přihlašovacích údajů třetím stranám. Jiffygame nesleduje a neukládá obsah osobních zpráv, které uživatelé posílají ze služby, a nemůže být tedy žádným způsobem zodpovědná za obsah uživatelských zpráv, které jsou zaslány prostřednictvím webových stránek nebo wap stránek Jiffygame.

4. Váš obsah

Souhlasíte, že nebudete sdílet žádný Obsah ani Stránku používat způsobem, který: (a) je nepravdivý nebo zavádějící; (b) je pomlouvačný, hanlivý, ponižující nebo obtěžující vůči ostatním nebo zahrnuje osobní útoky; (c) narušuje soukromí jiné osoby nebo obsahuje, kopíruje nebo přenáší důvěrné, citlivé nebo osobní údaje jiné osoby; (d) šíří nesnášenlivost, rasismus, nenávist nebo ublížení vůči jakékoli skupině nebo osobě; (e) je obscénní nebo neodpovídá dobrému vkusu; (f) porušuje nebo propaguje porušování práv jiné osoby, a to včetně práv duševního vlastnictví; (g) nemáte právo a svolení jej sdílet a garantovat pro něj nezbytná práva a licence; (h) porušuje nebo propaguje porušování jakýchkoli práv nebo předpisů; (i) obsahuje žádost o peněžní zdroje, zboží či služby nebo propaguje či inzeruje zboží či služby; nebo (j) obsahuje jakékoli viry, Trojské koně a další části, které jsou navržené k omezení nebo poškození funkčnosti počítače.

5. Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

1. Úvod

1. Zavazujeme se chránit soukromí uživatelů našich webových stránek a našich zákazníků. V těchto zásadách vysvětlujeme, jak budeme zpracovávat vaše osobní údaje.

2. Tyto zásady se vztahují ke všem webovým stránkám Mobistar FZE.

2. Jak používáme vaše údaje

1. V Sekci 2 jsme stanovili:

A. Obecné kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat;

B. Účel, za jakým můžeme zpracovávat osobní údaje; a

C. Právní základ zpracovávání údajů.

2. Můžeme zpracovávat údaje o vašem používání našich webových stránek a služeb („údaje o používání“). Mezi údaje o používání patří vaše IP adresa, geografická poloha, délka návštěvy a také informace o čase, frekvenci a vzoru vašeho využívání služby. Zdrojem údajů o používání je sledovací systém Google analytics. Právním základem pro toto zpracovávání je náš oprávněný zájem, konkrétně sledování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

3. Zpracováváme mobilní telefonní číslo, které nám poskytnete pro účely předplacení naší Služby. Právní základ pro toto zpracovávání je smluvní.

4. Můžeme zpracovávat údaje, které jsou obsažené v nebo se vážou k jakékoli zprávě, kterou nám zašlete e-mailem nebo podobným komunikačním systémem („údaje o zprávách“). Údaje o zprávách mohou být zpracovávány pro účely komunikace s vámi a pro uchovávání záznamů. Právním základem pro toto zpracovávání je náš oprávněný zájem, konkrétně správná správa našich webových stránek, podnikání a komunikace s uživateli, potenciálními zákazníky a zákazníky.

5. Kromě konkrétních účelů, za jakými můžeme zpracovávat vaše osobní údaje podle této Sekce 2, můžeme také zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje, pokud je takové zpracovávání nezbytné pro dodržení zákonných povinností, které se na nás vztahují, nebo pro ochranu vašich zásadních zájmů nebo zásadních zájmů jiné osoby.

3. Poskytování vašich osobních údajů ostatním

1. Můžeme předávat vaše osobní údaje našim poskytovatelům služeb třetích stran za účelem dokončení úkolů a poskytování služeb vám naším jménem. Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům jen pro provádění těchto konkrétních úkolů naším jménem. Nesmí údaje zveřejnit ani je využívat za žádným jiným účelem. Jakákoli třetí strana zaručí, že dodržuje GDPR.

2. Budeme usilovat o přijetí vhodných a odpovídajících technických a organizačních opatření, abychom zabránili ztrátě, zničení, zneužití, změně, nepovolenému zveřejnění nebo přístupu k vašim osobním údajům.

3. Kromě konkrétních možností zveřejnění vašich osobních údajů podle této Sekce 3 můžeme také zveřejnit vaše osobní údaje tehdy, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro dodržení zákonných povinností, které se na nás vztahují, nebo pro ochranu vašich zásadních zájmů nebo zásadních zájmů jiné osoby.

4. Uchovávání a mazání osobních údajů

1. Sekce 4 nastavuje naše zásady a postupy pro uchovávání údajů. Jsou navrženy tak, abychom zajistili dodržování našich zákonných povinností v souvislosti s uchováváním a mazáním osobních údajů.

2. Osobní údaje, které zpracováváme za jakýmkoli účelem nebo účely nesmí být drženy déle, než je nezbytně nutné pro daný účel nebo účely.

3. Vytvořili jsme databázi mobilních telefonních čísel, aby naše služba mohla fungovat. Dokud budete členem distribučního seznamu, budete dostávat novinky o našich službách a akcích.

4. Můžeme uchovávat vaše osobní údaje, kdykoli je takové uchovávání nezbytné pro dodržení zákonných povinností, které se na nás vztahují, nebo pro ochranu vašich zásadních zájmů nebo zásadních zájmů jiné osoby.

5. Vaše práva

A. Právo na přístup;

B. Právo na opravu;

C. Právo na stížnost orgánu dohledu; a

1. Máte právo na potvrzení, jestli zpracováváme vaše osobní údaje. Tam, kde ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům spolu s určitými dodatečnými informacemi. Tyto dodatečné informace zahrnují podrobnosti o účelech zpracovávání, kategoriích daných osobních údajů a příjemcích osobních údajů. Pokud tím nebudou dotčeny práva a svobody ostatních, dodáme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta zdarma, za další případné kopie vám bude účtován odpovídající poplatek.

2. Máte právo nechat opravit veškeré své nepřesné osobní údaje. Pokud to není v rozporu s daným zpracováním, máte také právo nechat doplnit veškeré své neúplné osobní údaje.

3. Pokud se domníváte, že naše zpracovávání vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně osobních údajů, máte zákonné právo podat stížnost u orgánu dohledu zodpovědného za ochranu osobních údajů. Můžete tak učinit ve státě EU svého pobytu, svého zaměstnání nebo v místě domnělého porušení.

4. Můžete využít kteréhokoli svého práva v souvislosti s osobními údaji tak, že nám pošlete psanou zprávu.

6. Webové stránky třetích stran

1. Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich.

2. Nemáme žádnou kontrolu nad zásadami a postupy ochrany osobních údajů třetích stran a nejsme za ně nijak zodpovědní.

7. Naše údaje

1. Náš oficiální název je Mobistar FZE

2. Jsme registrovaní v: Fujairah, Spojené arabské emiráty

3. Můžete nás kontaktovat:

A. Poštou na adrese P.O. Box 4422, Fujairah

B. E-mailem na adrese zveřejněné na našich webových stránkách.